โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

ดูข่าวทั้งหมด
การประชุมแนวทางการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโควิด19 วันที่23 มีนาคม 2563รายละเอียด
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบ้านกลาง พ.ศ.2563รายละเอียด
ดูข่าวทั้งหมด
ดูข่าวทั้งหมด
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460