โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

พ.ศ.2562

รายงานรับจ่ายเงินและงบทดลองรายเดือน
-ตุลาคม 2561
-พฤศจิกายน 2561
-ธันวาคม 2561
-มกราคม 2562
-กุมภาพันธ์ 2562
-มีนาคม 2562
-เมษายน 2562
-พฤษภาคม 2562
-มิถุนายน  2562
-กรกฎาคม 2562
-สิงหาคม 2562
-กันยายน 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
-ไตรมาสแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2561
-ไตรมาสที่สอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2562
-ไตรมาสที่สาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2562
-ไตรมาสที่สี่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงสิ้นเดือนกันยายน  2562

งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2562


สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460