โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

พ.ศ.2565


รายงาน รับ-จ่าย เงินและงบทดลองรายเดือน
-ตุลาคม 2564 รายรับ-รายจ่าย
-พฤศจิกายน 2564 รายรับ-รายจ่าย
-ธันวาคม 2564
-มกราคม 2565
-กุมภาพันธ์ 2565
-มีนาคม 2565
-เมษายน 2565
-พฤษภาคม 2565
-มิถุนายน 2565
-กรกฎาคม 2565
-สิงหาคม 2565
-กันยายน 2565

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
-ไตรมาสแรก ตั้งแต่เดดือนตุลาคมถึงสิ้นเดือนธันวาคม2564
-ไตรมาสที่สอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2565
-ไตรมาสที่สาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2565
-ไตรมาสที่สี่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565

รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

-รายงารการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

งบแสดงฐานะการเงิน
-งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2565
1.รายงานการเงิน
2.รายงานผู้สอบบัญชี