โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

มุม KM

รวมประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่
เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง
ระเบียบกฏหมายเทศบาล
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลางเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ2559
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลางเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ2559
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลางเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย2559
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลางเรื่องการตลาด2559
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลางเรื่องการจำหน่ายและสะสมอาหาร2559
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หนังสั่งการในเน๊ต
ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง