โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

มุม KM

รวมประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่
เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง
ระเบียบกฏหมายเทศบาล
หนังสั่งการในเน๊ต
ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460