โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

พ.ศ.2559


**แผนพัสดุ**

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559


**รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง**

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล. โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5  ตำบลมะขามหลวง  จำนวน  1  แห่ง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องรายงานผลการดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสัปน่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องรายงานผลการดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงถนน  จำนวน 8  สาย  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องรายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารพร้อมลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง จำนวน 1 แห่ง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องรายงานผลการดำเนินการโครงก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว จำนวน 2 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง


**สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน**

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2559

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460