โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

พ.ศ.2559


**แผนพัสดุ**

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559


**รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง**

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล. โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5  ตำบลมะขามหลวง  จำนวน  1  แห่ง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องรายงานผลการดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสัปน่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องรายงานผลการดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงถนน  จำนวน 8  สาย  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องรายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารพร้อมลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง จำนวน 1 แห่ง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องรายงานผลการดำเนินการโครงก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว จำนวน 2 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง


**สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน**

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2559