โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลาง

15 ต.ค. 58
5 พ.ย. 58
2 ธ.ค. 58
4 ก.พ. 59
20 มี.ค. 59
13 พ.ค. 59
4 ก.ค. 59
2 ส.ค. 59
2 ก.ย. 59
10 ก.พ. 60
10 เม.ย. 60
19 มิ.ย. 60
27 ก.ค. 60
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปีงบประมาณ2561
เดือนตุลาคม 2560
เดือนพฤศจิกายน 2560
เดือนธันวาคม 2560
เดือนมกราคม 2561
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
เดือนมีนาคม 2561
เดือนเมษายน 2561
เดือนพฤษภาคม 2561
เดือนมิถุนายน  2561
เดือนกรกฎาคม 2561
เดือนสิงหาคม 2561
เดือนกันยายน 2561
รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ที่่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านกลาง