โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

พ.ศ. 2560

เรื่อง  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรื้่อง  แผนปฏิบัติการจัดซื้่อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 
เรื่อง  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจังจ้าง (ผด 6) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่ 3)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤาภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560

รายงานผลการดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว ในป่าช้าบ้านท้องฝาย  หมู่ที่ 11  ตำบลบ้านกลาง  จำนวน  1  แห่ง

รายงานผลการดำเนินการโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง จำนวน 1 แห่ง ครั้งที่ 2รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปรายงานผลและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560