โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

พ.ศ. 2564


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (7 ตุลาคม 2563)
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยไปกำจัด ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เดือนกันยายน 2564 (10 กันยายน 2564)
รายงานสุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
-  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563
-  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
-  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563
-  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564
-  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
-  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564
- ประกาศผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564
- ประกาศผลการดำเนินการาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

รายงานตรวจสอบงบประมาณตามโครงการและรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564