โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น
1.นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สุง)

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
1.นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง)
2.นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
3.นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
4.นักบริหารงานสาธารณสุข(ต้น-สูง)
5.นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)

ประเภทวิชาการ
1.นักจัดการงานทั่วไป
2.นักทรัพยากรบุคคล
3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4.นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
5.นิติกร
6.นักวิชาการคลัง
7.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
8.นักวิชาการพัสดุ
9.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
10.วิศวกรโยธา
11.วิศวกรไฟฟ้า
12.นักพัฒนาชุมชน
13.นักสังคมสงเคราะห์
14.นักวิชาการศึกษา

ประเภททั่วไป
1.เจ้าพนักงานธุรการ
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3.เจ้าพนักงานพัสดุ
4.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
5.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
6.นายช่างโยธา
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460