โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

พ.ศ.2560

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปี 2560

ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ปี2560

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2560 ไตรมาสแรก
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2560 ไตรมาส2
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2560 ไตรมาส3
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2560 ไตรมาส4รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ต.ค.2559
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน พ.ย.2559
รายงานแสดงรายรรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ธ.ค.2559
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ม.ค.2560
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ก.พ.2560
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน มี.ค.2560
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน เม.ย.2560
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน พ.ค.2560
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน มิ.ย.2560
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ก.ค.2560
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ส.ค.2560
ายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ก.ย.2560
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460