โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

พ.ศ.2564

รายงาน รับ-จ่าย เงินและงบทดลองรายเดือน
-ตุลาคม 2563 รายรับ - รายจ่าย
-พฤศจิกายน 2563 รายรับ - รายจ่าย
-ธันวาคม 2563
-มกราคม 2564
-กุมภาพันธ์ 2564
-มีนาคม 2564
-เมษายน 2564
-พฤษภาคม 2564
-มิถุนายน 2564
-กรกฎาคม 2564
-สิงหาคม 2564
-กันยายน 2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
-ไตรมาสแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563
-ไตรมาสที่สอง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2564
-ไตรมาสที่สาม ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564
-ไตรมาสที่สี่ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2564

รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

งบแสดงฐานะการเงิน
-งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2564