โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

   เทศบาลตำบลบ้านกลาง  เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2515  ต่อมาได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับฎีกา  เล่มที่ 116  ตอนที่ 9  ก  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2542  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2542  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  108  เชียงใหม่ – ฮอด  ห่างจากตัวอำเภอสันป่าตอง  ประมาณ  8  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ  30  กิโลเมตร  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  มีเนื้อที่ประมาณ  23.84  ตารางกิโลเมตร  
   ปัจจุบัน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านหนองแท่น  เลขที่  222  ม.2  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
   ทิศเหนือติดต่ออาณาเขต เทศบาลตำบลยุหว่า  และ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
   ทิศตะวันออกติดต่ออาณาเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
   ทิศตะวันตกติดต่ออาณาเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
   ทิศใต้ติดต่ออาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
   เขตการปกครอง 4 ตำบล  15  หมู่บ้าน  รวมพื้นที่ทั้งหมด 23.84  ตารางกิโลเมตร

ตำบลบ้านกลาง   รวมประชากร  3,095  ครัวเรือน  5,773 คน

ประชากรแฝง จำนวน 3 ครัวเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านปวงสนุก (บางส่วน)   ประชากรชาย 91 คน ประชากรหญิง 112  รวม 203 คน  68  ครัวเรือน  
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแท่น 
ประชากรชาย 521 คน ประชากรหญิง 568  รวม 1,089 คน  713 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเสี้ยว  ประชากรชาย 909 คน ประชากรหญิง 1,003  รวม 1,912 คน  914 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านต้นกอก  ประชากรชาย 271 คน ประชากรหญิง 312  รวม 583  คน  252 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านพระเจ้าทองทิพย์  325 ประชากรชาย 346 คน รวม 671 คน  236 ครัวเรือน
หมู่ที่ 9 บ้านป่าสัก  ประชากรชาย 174 คน ประชากรหญิง 198  รวม 372 คน  169 ครัวเรือน
หมู่ที่ 11 บ้านท้องฝาย  ประชากรชาย 443 คน ประชากรหญิง 462  รวม 905 คน  472 ครัวเรือน

ตำบลมะขามหลวง  รวมประชากร  743 ครัวเรือน  1,297 คน
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งฟ้าบด  
ประชากรชาย 618 คน ประชากรหญิง 645  รวม 1,263 คน  348 ครัวเรือน
หมู่ที่ 8 บ้านแท่นทองข่วงมื่น  ประชากรชาย 263 คน ประชากรหญิง 259  รวม 522 คน  301 ครัวเรือน

ตำบลมะขุนหวาน  รวมประชากร  912  ครัวเรือน  1,725 คน
หมู่ที่ 3  บ้านพระบาทยั้งหวีด  
ประชากรชาย 173 คน ประชากรหญิง 196  รวม 369 คน  251 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงพี่น้อง  ประชากรชาย 283 คน ประชากรหญิง 332  รวม 615 คน  319 ครัวเรือน
หมู่ที่ 8  บ้านพระเจ้าสององค์  ประชากรชาย 364 คน ประชากรหญิง 387  รวม 751 คน  270 ครัวเรือน

ตำบลท่าวังพร้าว  รวมประชากร  781  ครัวเรือน  1,469 คน
หมู่ที่ 1  บ้านต้นแหนหลวง  
ประชากรชาย 698 คน ประชากรหญิง 850  รวม 1,548 คน  365 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแป้ง  ประชากรชาย 133 คน ประชากรหญิง 163  รวม 296 คน  145 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 ทุ่งหลุก  ประชากรชาย 231 คน ประชากรหญิง 303  รวม 534 คน  224 ครัวเรือน