โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล


1.คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
2.คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง
3.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
4.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
5.คำสั่งปลัดเทศบาลมอบหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดเทศบาล
6.คำสั่งผู้อำนวยการกองมอบหมายหน้าที่การงาน