โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมขับเคลื่อนธนาคารขยะ MOI Waste Bank เทศบาลตำบลบ้านกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกลางโดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลาง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะ "MOI Waste Bank" ภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งป

รายละเอียด