โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยคุณหมออโนชา กัลยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ฯได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัย วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 เพื่อตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานร้านอาหาร และตรวจแนะนำให้ความร

รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง

.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยคุณหมออโนชา กัลยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ, เจ้าพนักงานสาธารณสุข ร่วมกับกองช่าง และงานนิติกร ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการตลาดนัดทุ่งฟ้าบด(กาดวัว)​ ฝั่งทิศตะวันออก เพื่อแจ้งใ

รายละเอียด