โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดรายละเอียด
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019รายละเอียด
ประกาศอำเภอสันป่าตองเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระดับตำบล อำเภอสันป่าตองรายละเอียด
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ให้การสวมหมวกนิรภัย100เปอร์เซนต์เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่2563รายละเอียด
เลื่อนวันสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายละเอียด
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโคโรนา2019 ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการรายละเอียด
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อฯประจำเดือนมีนาคม 2563รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง แบบ(ภ.ด.ส.3)รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540รายละเอียด
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหารรายละเอียด
กกต. เชิญชวนสมัคร กกต.ท้องถิ่น 3-7 กุมภาพันธ์ 2563รายละเอียด
ประกาศสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลางรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563รายละเอียด
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563รายละเอียด
โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีรายละเอียด
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3)รายละเอียด
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563รายละเอียด
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนพฤศจิกายน วันจันท์-ศุกร์ เวลา 12.05-12.25 น.รายละเอียด
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2562รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงายผู้บริหารสถานศึกษาว่าง กรณีเกษียณอายุราชการรายละเอียด
ประกาศกำหนดวันเวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหา ระเบียบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างรายละเอียด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างรายละเอียด
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไปรายละเอียด
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2562 วันที่9 กรกฎาคม 2562รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์แนวทางการอนุรักษ์พลังงานรายละเอียด
ข้อมูลการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในเตเทศบาลตำบลบ้านกลางรายละเอียด
ขอเชิญร่วมรณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติกรายละเอียด
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลกรายละเอียด
ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลบี 20รายละเอียด
บริษัทนิยมพาณิชขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทำลาบรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่สาขาสันป่าตองรายละเอียด
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2562รายละเอียด
เปิดรับสมัคร ส.ว. ทั้งประเทศรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายบอกตำแหน่งไฟฟ้าสาธารณะรายละเอียด
รับโอนเงินพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างรายละเอียด
ประกาศผลการพิจารณารับโอนย้าย พนักงานครูเทศบาลสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายละเอียด
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ปีงบประมาณ2561รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาลรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลบ้านกลางรายละเอียด
รับโอน (ย้าย) เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลางรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการพิจารณาและ กำหนดวัน เวลา สถานที่ การรับโอน (ย้าย) เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561รายละเอียด
รับโอนพนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 อัตรารายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม 2561รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดองรายละเอียด
แนวทางและปฏิบัติการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพปี 2561รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการพิจารณาและ กำหนดวัน เวลา สถานที่ การรับโอน (ย้าย) เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องหลักประกันสัญญารายละเอียด
รับโอน(ย้าย) เพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านกลางรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองไปยังระดับตำบลหมู่บ้านรายละเอียด
เทศบาลตำบลบ้านกลางให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล ทั้งในวันทำการและวันหยุดรายละเอียด
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย พร้อมสายตรงนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลรายละเอียด
เทศบาลตำบลบ้านกลางให้บริการ อินเตอร์เนตและ WiFi ฟรีรายละเอียด
ประกาศใช้แผนป้องกันทุจริตรายละเอียด
รับโอน (ย้าย) เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการประจำปี 2560รายละเอียด
ประกาศผลการพิจารณา รับโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลรายละเอียด
ประกาศ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลบ้านกลางรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานส่งโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลางเรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีรายละเอียด
ประกาศผลการพิจารณา รับโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมพิจารณา รับโอน (ย้าย) เพื่อมาดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลรายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างรายละเอียด
รับโอนพนักงานครูเทศบาล สังกัดโรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลางรายละเอียด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อประเมินเข้ารับการ เป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอนรายละเอียด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อประเมินเข้ารับการ เป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558รายละเอียด
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อประเมินเข้ารับการ เป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอนรายละเอียด
การรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อประเมินเข้ารับการเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558รายละเอียด
ประกาศสรุปผลการประชาพิจารณ์ โครงการ "จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน"รายละเอียด
โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นรวมใจต้านภัยยาเสพติด อำเภอสันป่าตอง ประจำปี2558รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการพิจารณาและ กำหนดวัน เวลา สถานที่ การรับโอน (ย้าย) เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการพิจารณาและ กำหนดวัน เวลา สถานที่ การรับโอน (ย้าย) เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล

รายละเอียด
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460