โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ อุทกภัยน้ำท่วมขัง และน้ำไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ อุทกภัยน้ำท่วมขัง และน้ำไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง สืบเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั่วพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ทำให้มีน้ำท่วม บ้านเรือนราษฎรและไร่นา สวนเ

รายละเอียด
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๕

รายละเอียด
มอบแพมเพิส ให้กับผู้ป่วยติดเตียง (Long term care)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมมอบแพมเพิส ให้กับผู้ป่วยติดเตียง (Long term care)จำนวน 15 ชุมชน

รายละเอียด
ชุมชนหน้าอยู่ - ภูมิทัศน์สะอาด บ้านทุ่งแป้ง

วันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรม พัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน สู่ ชุมชนน่าอยู่ ภูมิทัศน์ สะอาด สวยงาม อย่างยั่งยืน

รายละเอียด