โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง

.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยคุณหมออโนชา กัลยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ, เจ้าพนักงานสาธารณสุข ร่วมกับกองช่าง และงานนิติกร ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการตลาดนัดทุ่งฟ้าบด(กาดวัว)​ ฝั่งทิศตะวันออก เพื่อแจ้งใ

รายละเอียด
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ที่แก้ไขเพิ่มเติมและที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ประจำปี พ.ศ.2564

รายละเอียด
รายงานของผู้สอบบัญชี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียด
ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

อัตราภาษีป้ายที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

รายละเอียด