โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง

เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมา่ชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รายละเอียด
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

รายละเอียด