โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ระยะเวลาชำระภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ระยะเวลาชำระภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด