โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ติดต่อเรา

ติดต่อเทศบาลบ้านกลาง จ.เชียงใหม่
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50210
อีเมลติดต่อเทศบาล   [email protected]
โทรศัพท์ 053-481173-5
แฟกซ์ 053-481460
ติดต่อสายด่วน  199, 1669   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  053-481004   
ติดต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  นายนิเวศน์  เสาร์แก้ว 
ติดต่อปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง  พ.อ.อ.พงศกร  ปัญญายิ่ง  080-1293095
ติดต่อรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  นายนิคม แสงตัน 081-3662630
ติดต่อรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  ดร.รัศมี  สิงห์แดง  084-0400567
ติดต่อเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  นายสว่าง  ปัญญาโจ๊ก  061-3710345
ติดต่อที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  นายรุ่งโรจน์  เครือฝั้น  0888-4171430
ติดต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง  นางมาลินีย์  สุตาคำ  089-7054997
ติดต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง  นายสุแก้ว สุวรรณ  084-7404262
ติดต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง  นางลักษมี  พุทธิมา  085-5279982
ติดต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง  นายมานิต  กันธิยะ  087-1722616
ติดต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง  นายอมร  ตาแก้ว  089-5611750
ติดต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง  ว่าที่ร้อยเอก วัฒนศิลป์  รินทร์จ้อย  094-0797610
ติดต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง  นายบุญยัง  สมผัด  096-7265612
ติดต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง  นางบัวใย  อุ่นเรือน  084-6257348
ติดต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง  นายแดง  จันทร์แก้ว  089-9543495
ติดต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง  นายเจริญ  ดวงคำ  080-1275956
ติดต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง  นางแก่นจันทร์  ศรีมงคล  081-9509194
ติดต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง  นายวรากร  ธรรมมา  089-8523259

ตู้ ปณ. 12  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  50120
ชื่อ*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล์*
ข้อความ*
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ