โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ติดต่อเรา

ติดต่อเทศบาลบ้านกลาง จ.เชียงใหม่
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50210
อีเมล์  [email protected]
โทรศัพท์ 053-481173-5
แฟกซ์ 053-481460
ติดต่อสายด่วน  199, 1669   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  053-481004   
ติดต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  061-5434995
ติดต่อปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง  081-8823499
ติดต่อรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  นายสุนทร  สายหมอก  081-8839227
ติดต่อรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  นายประยูร  ศิริตัน  081-9525896
ติดต่อเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  นายสมบูรณ์  กันทะเสนา  089-0170989

ตู้ ปณ. 12  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  50120


 
ชื่อ*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล์*
ข้อความ*
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ