โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

พ.ศ. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้ดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (3 ตุลาคม 2562)
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (24 มกราคม 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (18 กุมภาพันธ์ 2563)
ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (11 มีนาคม 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 สิงหาคม 2563)
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (17 กันยายน 2563)


รายงานสุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2562
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2563
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563

- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

- รายงานสรุป การประหยัดงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดซื้อจัดจ้างในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลุกสร้าง)