โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

พ.ศ. 2559

- ประกาศรายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

- ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

-งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2558
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2558
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2559
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2559
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2559
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2559
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2559
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2559