โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

หัวหน้าส่วนราชการ


พันจ่าอากาศเอกพงศกร  ปัญญายิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง


นายนิพันธ์  ปัญจไชยา
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง


นางภูษณิศา  ชีนาวุธ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460