โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

พ.ศ. 2566


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างสถานที่และนำขยะมูลฝอยไปกำจัด ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ลงวันที่ 16 กันยายน 2565)
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล1 ทุ่งฟ้าบดราษำร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (21 กันยายน 2565)
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (22 ตุลาคม 2565)
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) ซอย 6 บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 363.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวใไม่น้อยกว่า 1,452.00 ตารางเมตร
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay)ซอย 14 บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 349.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,396.00 ตารางเมตร 
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านไทเขิน บ้านต้นกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น 12 ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง 
- การกำหนดการใช้สินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง ที่ 115/2565
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การการใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและลห่อลื่น รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำีปงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง ที่ 120/2565
- คำสั่ง มอบอำนาจ แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่แต่ละกอง มีหน้าที่เฉพาะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง ที่ 121/2565
- คำสั่ง แต่งตั้งให้ พนักงาน พนักงานเทศบาล และพนักงาจ้าง มีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษารถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง 
- ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สินเปลือง ปละปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ(กรณียืมใช้พัสดุ/ครุภัณฑ์)เทศบาลตำบลบ้านกลาง
พ.ศ.2566

-ประกาศแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปังบประมาณ 2566

ผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ.2566
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GPประจำปีงบประมาณ 2566   
- ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)
- ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566)
- ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) 
- ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566