โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

พ.ศ. 2566


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างสถานที่และนำขยะมูลฝอยไปกำจัด ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ลงวันที่ 16 กันยายน 2565)
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล1 ทุ่งฟ้าบดราษำร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (21 กันยายน 2565)
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (22 ตุลาคม 2565)


การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง 
- การกำหนดการใช้สินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง ที่ 115/2565
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การการใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและลห่อลื่น รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำีปงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง ที่ 120/2565
- คำสั่ง มอบอำนาจ แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่แต่ละกอง มีหน้าที่เฉพาะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง ที่ 121/2565
- คำสั่ง แต่งตั้งให้ พนักงาน พนักงานเทศบาล และพนักงาจ้าง มีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษารถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง 
- ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สินเปลือง ปละปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565