โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

คำแนะนำ การชำระภาษี

ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ การชำระภาษีฯและค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี พ.ศ.2564
   1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง >>>ชำระภาษีภายในเดือน เมษายน 2564
   2.ภาษีป้าย                            >>>ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม-มีนาคม 2564
   3.จดทะเบียนพาณิชย์           >>>ยื่นแบบจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีจัดตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภายใน                                                        30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก


ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
      1.การแจ้งประเมินภาษี ---ภายในเดือนกันยายน 2563
      2.การชำระภาษี------------ภายในเดือนตุลาคม 2563 โดยไม่มีค่าปรับและเงินเพิ่ม
      3.การผ่อนชำระภาษี------งวดที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม 2563
                                             งวดที่ 2 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
                                             งวดที่ 3 ภายในเดือนธันวาคม  2563
      4.การแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ-----ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
      5.การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน-------ภายในเดือนธันวาคม  2563

ประกาศ การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ. 2563
  ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี ได้ตั้งแต่มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2563
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เฉพาะปี 2563) ชำระภาษีภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

ประกาศ การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2562

   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภาษี   ได้ตั้งแต่  มกราคม - กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562

   ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี     ได้ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม  พ.ศ. 2562

   ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระภาษี    ได้ตั้งแต่ มกราคม  - เมษายน พ.ศ. 2562

ประกาศ การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2561
 

ประกาศ การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2560

   -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   -ภาษีบำรุงท้องที่
   -ภาษีป้าย