โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

คำแนะนำ การชำระภาษี

ประกาศ การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2562

   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภาษี   ได้ตั้งแต่  มกราคม - กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562

   ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี     ได้ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม  พ.ศ. 2562

   ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระภาษี    ได้ตั้งแต่ มกราคม  - เมษายน พ.ศ. 2562

ประกาศ การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2561
 

ประกาศ การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2560

   -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   -ภาษีบำรุงท้องที่
   -ภาษีป้าย