โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง


สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าปี2565
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าปี2565แยกจำแนกรายเดือน