โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

การป้องกันการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบ6เดือนปี2564

รายงานและติดตาามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีปี2563

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเจตจำนงสุจริตเพื่อต่อต้านการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยช์ส่วนรวม

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นIntegrity and Transparency Assessment (ITA)

แนวทางการปฏิบัติงานการรับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2565รอบ6เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณพ.ศ.2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐITA ประจำปีพ.ศ.2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อ O43 ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ2566-2570

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านกลาง5ปี พศ.2566-2570

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan NACC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 ข้อ 74 และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อ 75   

รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2566รอบ6เดือน      

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อ O43 ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan NACC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

แนวทางการปฏิบัติงานการรับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อO๓๕ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan NACC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน