โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.ประกาศกทจ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
2.ประกาศกทจ.จังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับวินัยและบุคคล
3.พรบ.เทศบาลพ.ศ.2496-แก้ไขล่าสุด
4.พรบ.การขุดดินและถมดินพ.ศ.2543
5.พรบ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535
6.พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542
7.พรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522
8.พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539
9.พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง
10.พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.2562
11.พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
12.รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ.2560
13.พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่
14.พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองพ.ศ.2539
15.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษากิจการประปาหมู่บ้านพ.ศ.2548