โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.ประกาศกทจ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
2.ประกาศกทจ.จังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับวินัยและบุคคล
3.พรบ.เทศบาลพ.ศ.2496-แก้ไขล่าสุด
4.พรบ.การขุดดินและถมดินพ.ศ.2543
5.พรบ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535
6.พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542
7.พรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522
8.พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539
9.พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง
10.พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.2562
11.พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
12.รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ.2560
13.พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่
14.พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองพ.ศ.2539
15.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษากิจการประปาหมู่บ้านพ.ศ.2548
16.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
17.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
18.ระเบยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
19.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4)พ.ศ.2562
20.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
21.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
22.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
23.ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 
24. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น