โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2559

/ckfinder/userfiles/files/ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง.pdf