โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

พ.ศ.2567

รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน
- ตุลาคม 2566
- พฤศจิกายน  2566
- ธันวาคม  2566
- มกราคม  2567
- กุมภาพันธ์  2567
- มีนาคม  2567
- เมษายน  2567
- พฤษภาคม  2567
- มิถุนายน  2567
- กรกฎาคม 2567
- สิงหาคม 2567
- กันยายน  2567

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- ไตรมาสแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2566 ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2566
- ไตรมาสที่สอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2566 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม  2567
- ไตรมาสที่สาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2566 ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน  2567
- ไตรมาสที่สี่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2566 ถึงสิ้นเดือนกันยายน  2567


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  2567

รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2567

รายงานข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

- การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567
- การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567