โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

พ.ศ.2561

รายงานรับจ่ายและงบทดลองรายเดือน
-ตุลาคม 2560
-พฤศจิกายน 2560
-ธันวาคม 2560
-มกราคม 2561
-กุมภาพันธ์ 2561
-มีนาคม 2561
-เมษายน 2561
-พฤษภาคม 2561
-มิถุนายน 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
-ไตรมาสแรก (ตุลาคม 2560-ธันวาคม 2560)
-ไตรมาสที่สอง (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)
-ไตรมาสที่สาม (ตุลาคม 2560-มิถุนายน 2561)
งบแสดงฐานะการเงิน
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460