โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

วิสัยทัศน์และภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านกลาง
         " เทศบาลตำบลบ้านกลางน่าอยู่ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลิศล้ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริหารจัดการแบบบูรณาการ สู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน "
ภารกิจอำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง

มาตรา 50 
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เช่น ประชาชนได้รับความปลอดภันในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน
(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ เช่น การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ทั้งทางบกและทางน้ำ
(2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอร์หลังจากทำกิจกรรมต่างๆ
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
มาตรา 51 เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา
(9) เทศพาณิชย์

 

2. ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2549

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของ ตนเอง ดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กําหนด

           

นโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วย 7  ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          1.1 ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เส้นทางสัญจร ถนนสายหลัก สายรอง ตรอก ซอย ให้ได้มาตรฐาน และซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้พี่น้องประชาชนใช้ได้โดยสะดวกและปลอดภัย

1.2 ดำเนินการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์จราจร และกล้องวงจรปิด ในจุดที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.3 ดำเนินการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ให้ทั่วถึงเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          1.4 ดำเนินการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีน้ำท่วมขัง ไม่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น รวมถึงการจัดวางระบบป้องกันน้ำท่วมในชุมชน

          1.5 พัฒนา ปรับปรุง ระบบน้ำประปา ให้ทุกชุมชนมีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานไว้เพื่อการอุปโภค บริโภคและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

          1.6 จัดสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์  ลานกิจกรรม/สวนสาธารณะให้สวยงาม เพื่อเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมสานสร้างความร่วมมือ ความสามัคคีในชุมชนรวมทั้งประโยชน์ในการ พักผ่อนและออกกำลังกาย

          1.7 ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง จัดวางผังเมือง เพื่อให้สามารถพัฒนาเขตพื้นที่เทศบาลได้อย่างเป็นระบบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. ด้านสาธารณสุข

          2.1 ฟื้นฟู ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน  กับวิกฤติการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและกายภาพ เช่น ดำเนินการ ประสาน การจัดหา วัคซีนสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันโรค การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำปี เป็นต้น

2.2 ยกระดับงานบริการสาธารณสุขของเทศบาล ในการส่งเสริมการป้องกันโรค  การเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพ ทุกๆด้าน การสร้างเสริมสุขภาพ ทุกกลุ่มอายุในชุมชน เช่น เด็ก เยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง และ การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน การให้บริการด้านอื่นๆให้ทั่วถึงและบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง อย่างทั่วถึงและถ้วนหน้า

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ผู้ดูแลผู้ป่วยผู้มีภาวะพึ่งพิง ( CARE GIVER )  ให้สามารถทำงานด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งเสริม สนับสนุนและการป้องกัน ด้านสาธารณสุขด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ได้มาตรฐานระดับชาติ

2.4  ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชน  ในการเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตภาคประชาชน

2.5  พัฒนา แก้ไขและปรับปรุงกระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และไม่เป็นภาระกับประชาชน

3. ด้านเศรษฐกิจ

          3.1 สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างอาชีพ พัฒนากระบวนการผลิตสู่การรับรองมาตรฐานระดับจังหวัด ระดับชาติ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 1 ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ์

3.2 ดำเนินการสนับสนุน พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้มีมาตรฐานและเพียงพอ อาทิ ตลาดสด ตลาดนัด ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพื่อเป็นการสร้างโอกาส เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สู่ตลาดระดับชาติและเปิดสู่ตลาดระดับโลกผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

3.3 จัดสร้างและส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ในชุมชน ให้ได้พักผ่อนหย่อนใจใกล้บ้าน ในรูปการท่องเที่ยวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาทิ การพัฒนาแหล่งโบราณสถานในชุมชนพร้อมศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน  ชุมชนเกษตรวิถีใหม่ เป็นต้น

3.4 สนับสนุน ส่งเสริม ประสานกับแหล่งทุนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเงินทุนเพื่อการลงทุนและสร้างโอกาสในการลงทุนให้กับ ผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

3.5 ศึกษา ปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทให้มีความเป็นธรรม เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ให้เอื้อต่อการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเอื้อต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและชุมชน

4. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทุกระดับ ทุกช่วงวัย อย่างรอบด้าน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต สู่มาตรฐานระดับชาติและมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ทั่วถึงและเท่าเทียม ด้วยการสร้างศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะทุกชุมชน

4.2 สนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

4.3 ฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่และมีการสืบสาน ต่อยอดอย่างเป็นระบบ ให้เป็นมรดกล้ำค่าคู่ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน เช่น งานประเพณีเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน การก่อสร้างบูรณลานวัฒนธรรมตามโบราณสถานที่สำคัญในชุมชน

5. ด้านสังคม  

5.1 สนับสนุนส่งเสริมให้เทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดยาเสพติด รณรงค์ต้านภัยยาเสพติดด้วยการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน

5.2 จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาทางวัฒนธรรม เป็นต้น

5.3 สนับสนุน ส่งเสริม บทบาท เด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี แม่บ้าน  ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชมรมหรือกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีของชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น

5.4 สนับสนุน ส่งเสริม กีฬาและนันทนาการในชุมชน โดยสนับสนุนให้มีการจัดสร้างลานกีฬาในชุมชน เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทุกช่วงวัยได้ใช้ ออกกำลังกาย จัดกิจกรรมสานสร้างความสามัคคี และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดีให้ชุมชนเข้มแข็ง

5.5 ดำเนินการโครงการหอกระจายข่าวสารเทศบาลสู่ชุมชนทุกชุมชน เพื่อกระจายข่าวสาร สาระ ความรู้ ตลอดจนการแจ้งข่าวเฝ้าระวังเตือนภัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และ การรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน

5.6 สนับสนุนสายด่วน “เทศบาลตำบลบ้านกลางรับเรื่องราวร้องทุกข์ 24 ชั่วโมง” โดยการจัดให้มีศูนย์บริการและช่วยเหลือประชาชนในการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 อนุรักษ์ ดูแล รักษา แหล่งน้ำ แม่น้ำ ลำเหมือง คลอง แก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการดิน น้ำ  สู่ กลุ่มเกษตรวิถีใหม่ ดินดี น้ำดี พืชผลราคาดี รวมถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำกัดเซาะตลิ่ง

6.2 พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์และระบบนิเวศ สวนสาธารณะ สู่แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.3 สนับสนุนและส่งเสริมชุมชนให้เห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจคัดแยกขยะให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

6.4 สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและร่วมกิจกรรมรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านกลาง สะอาด สวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่

7. ด้านการบริหารจัดการ

7.1 การบริหารจัดการยึด หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้นด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเทศบาลทุกชุมชน

7.2 สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรของเทศบาลให้ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะอย่างเหมาะสมรวมถึงการดูแลด้านสวัสดิการ ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการอย่างทั่วถึง

7.3 สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการอบรมและพัฒนาองค์ความรู้อย่างเหมาะสม

7.4  ด้านอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ จัดให้มีการ ดูแล ซ่อมบำรุง รักษา และจัดหาให้เพียงพอต่อการบริหารและการให้บริการประชาชน

ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ตามที่ได้กล่าวมา ได้วางอยู่บนพื้นฐานความต้องการของประชาชน ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ  ทุกนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ช่วงระยะเวลา 4 ปี ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกลางของกระผม ล้วนเป็นประโยชน์สุขของประชาชนและเทศบาลตำบลบ้านกลางทั้งสิ้น   ซึ่งกระผมมีความมั่นใจว่านโยบายของกระผมจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนจากท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เพราะท่านทั้งหลายและกระผมต่างเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกคน ซึ่งมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืนของเทศบาลตำบลบ้านกลางและประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกคน

กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังคำแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลบ้านกลางของกระผมในครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกท่านที่กรุณามอบความไว้วางใจให้กระผมปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกลาง กระผมขอให้คำมั่นสัญญาว่ากระผมจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ จะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางให้เจริญรุ่งเรือง เป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน และจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังในการตัดสินใจครั้งสำคัญในครั้งนี้