โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

วิสัยทัศน์และภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านกลาง
         " เมืองแห่งการศึกษา  และความพอเพียง "
พันธกิจเทศบาลตำบลบ้านกลาง
           1.การพัฒนาทางด้านการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาอย่างรอบด้านครบวงจร พัฒนาแหล่งการศึกษา  ระบบโรงเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสูง
           2.ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
           3.การพัฒนา การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เน้นหลักการพึ่ีงพาตนเองมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
           4.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4.0 เพื่อให้การบริหารและการบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
            ภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน      การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และตามกฎหมายอื่น  ดังต่อไปนี้
1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
          (1)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ  และทางระบายน้ำ  (มาตรา 16 (2) มาตรา 50 (2))
          (2)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ  (มาตรา 16 (4))
          (3)  การสาธารณูปการ  (มาตรา 16 (5))
          (4)  การควบคุมอาคาร  (มาตรา 16 (28))
          (5)  การผังเมือง  (มาตรา 16 (25))
          (6)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา  (มาตรา 51 (1))
          (7)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  (มาตรา 51 (7))
2.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
          (1)  การจัดการศึกษา  (มาตรา 16 (9) มาตรา 50 (6))
          (2)  การส่งเสริมกีฬา  (มาตรา 16 (14))
          (3)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล  (มาตรา 16 (19)  มาตรา 50 (4))
          (4)  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  (มาตรา 16)
          (5)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฆาตปนสถาน  (มาตรา 16 (20) มาตรา 51 (4))
          (6)  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  (มาตรา 51 (6))
          (7)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  (มาตรา 16 (21))
          (8)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  (มาตรา 16 (22))
 
3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย          มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
          (1)  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  (มาตรา 50 (1))
          (2)  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ  (มาตรา 16 (23))
          (3)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  (มาตรา 16 (12))
          (4)  การรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(มาตรา 16 (17))
          (5)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (มาตรา 16 (30))
          (6)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา 16 (29))
4.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชกรรม  และการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
          (1)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร  (มาตรา 51 (5))
          (2)  การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ  (มาตรา 16 (6))
          (3)  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา 16 (7)  มาตรา 51 (9))
          (4)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  (มาตรา 16 (8))
          (5)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  (มาตรา 16 (1))
5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
          (1)  การจัดการ  การบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (มาตรา 16 (14))
          (2)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  (มาตรา 16 (13))
          (3)  การดูแลที่สาธารณะ  (มาตรา 16 (27))
          (4)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย  (มาตรา 16 (18)  มาตรา 50 (3))
6.  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น     มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
          (1)  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  (มาตรา 16 (11)  มาตรา 50 (8))
7.  ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
          (1)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  (มาตรา 50 (5))
          (2)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (มาตรา 16 (15))
          (3)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  (มาตรา 16 (16))
          ภารกิจทั้ง  7  ด้าน  ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาลดังกล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลบ้านกลาง  ได้โดยการจัดทำแผนพัฒนากำหนดแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานแต่ละด้านให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาอำเภอฯ  แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลาง  วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่
ภารกิจหลักในการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
          ภารกิจหลักที่ 1  :การสร้างชุมชนเข็มแข็ง โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ความจริงและชุมชนให้เข็มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล
          ภารกิจหลักที่ 2  :การพัฒนาเมืองน่าอยู่ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
          ภารกิจหลักที่ 3  :พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีการบูรณาการทุนและศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
          ภารกิจหลักที่ 4  :การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารและการบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายผู้บริหาร
1.ด้านการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการการศึกษาของทุกโรงเรียน ทุกระดับ ในเขตเทศบาล ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนถึงระดับการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพและทั่วถึง มีนมดื่มฟรี มีอาหารกลางวันฟรี ส่งเสริมทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนแต่เรียนดีอย่างต่อเนื่อง จัดรถรับ-ส่งนักเรียนฟรีทุกวัน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นเลิศด้านกีฬา มีสุขภาพแข็งแรง สมบรูณ์และห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพด้านทักษะความรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศและอัจฉริยะภาพตามอัตภาพ ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมเพื่อจัดการศึกษาระดับ ม.1-ม.6 และห้องเรียนพิเศษด้านภาษาเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558 ปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียนสื่ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสม
2.ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมงบประมาณลงสู่กลุ่มประชากรและกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ จัดตั้งกองทุนประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้มากกว่าที่เป็นอยู่ และเพื่อให้กลุ่มต่างๆ มีอาชีพหลัก อาชีพเสริมและจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ในแต่ละสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้จากการประกอบอาชีพ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง โดยให้ทุกกลุ่มอาชีพมีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยี มีความทันสมัยเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนส่งเสริมงบประมาณเพื่อมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและมอบผ้าห่มกันหนาว มอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาด้านสายตาทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง
3.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง และผู้พิการจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง อบรมให้ความรู้กับประชาชรเกี่ยวกับโรคสายพันธ์ใหม่ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือลุกลาม จัดส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ อสม. ออกเยี่ยมประชาชนทุกหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จัดทำโครงการเยี่ยมเด็กแรกเกิดเพื่อแสดงความยินดี และเป็นขวัญกำลังใจให้ครอบครัวของเด็กแรกเกิดทุกคนภายในเขตเทศบาล ปรับปรุงระบบการจัดการขยะให้ถูกต้องและถูกวิธี ขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัย ส่งเสริมและพัฒนางานการแพทย์แผนไทยส่งเสริมให้มีชุมชน และบุคลากรต้นแบบในแต่ละชุมชน ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลให้ทันสมัยและดีขึ้นกว่าเดิม
4.ด้านการเกษตร
ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองทุกสายที่ตื้นเขิน เพื่อเกษตรกรจะได้ผันน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรกรรมโดยสะดวก หาเครื่องสูบน้ำและเชื้อเพลิงไว้รองรับพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูแล้ง จัดหายาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ป้องกันโรคระบาดในนาข้าวและพืชไร่ ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยราคาถูกให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เองให้ครบทุกหมู่บ้าน ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดหาพันธ์พืชที่มีผลผลิตต่อไร่สูง นำมาเพราะปลูกเพื่อเกษตรกรจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกร
5.ด้านการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค
สร้างถนนไฟฟ้า ระบบประปาทุกหมู่บ้าน ส่งเสริมการสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรของประชาชนและเกษตรกร เพื่อจะได้นำผลผลิตออกสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็ว นโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการคือ การแก้ไขป้องกันปัญหาน้ำท่วมของพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือน พืชสวนไร่นาหรือพื้นที่ทำการเกษตรตามแนวลำน้ำขาน ถือเป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนแบบมั่นคงและยั่งยืน
6.ด้านการบริการสาธารณะ
ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ OTOPและหัตกรรมพื้นบ้าน ห้องน้ำสะอาด และอาคารต่างๆ             ที่ทันสมัยให้สำเร็จเรียบร้อยและใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า จัดรถบริการประชาชนยามเจ็บป่วยเพื่อส่งสถานพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง จัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดตามแยกสำคัญในเขตเทศบาลฯ จัดระบบบริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร์ และด้านอื่นๆ ให้ครอบคลุมทุกระบบ
7.ด้านวัฒนธรรม
จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกรูปแบบ ทุกเทศกาล ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านทุกแขนง ส่งเสริมพัฒนาปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีบทบาทร่วมกับพัฒนาชุมชน
8.ด้านกีฬาและนันทนาการ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายทุกประเภท ทุกระดับอายุ เพื่อส่งเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้แข็งแรง สมบรูณ์ถ้วนหน้า สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การออกกำลังกายให้ทุกหมู่บ้านและให้ทุกบ้านมีลานกีฬา ลานออกกำลังกายอย่างทั่วถึง
9.ด้านการปกครอง
ยกระดับฐานะเทศบาลตำบลบ้านกลางเป็นเทศบาลเมืองบ้านกลาง พร้อมส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรต่างๆ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. และกลุ่มพลังต่างๆ โดยให้ผู้ใหญ่บ้านภายในเขตเทศบาลทุกหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพื่อให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และร่วมกันป้องกันภัยจากยาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นวาระที่จะต้องดำเนินการร่วมกัน เพื่อป้องกันปราบปรามอย่างจริงจังเด็ดขาด