โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

พ.ศ.2558

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง
เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558