โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

รายงานผลข้อมูลสถิติการให้บริการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

แจ้งรายงานผลข้อมูลสถิติการให้บริการ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนประจำปี2563

รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนหรือร้องเรียนการทุจริตประจำปี2563

รายงานผลการดำเนินการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนหรือร้องเรียนทุจริตในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสันป่าตอง2563

รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินการ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนหรือร้องทุจริตในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสันป่าตอง 2565