โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนร่วม

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง
เรื่อง  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
    

รายงานผลตามนโยบาย No gift policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน     

รายงานการเดินทางไปร่วมโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจัดโครงการโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๕ (ป.ป.ท. เขต ๕)