โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

พ.ศ. 2565


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
- ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสถานที่ทิ้งขยะและนำขยะมูลฝอยไปกำจัด ประจำปี พ.ศ. 2565
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คัน     
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (18 พฤศจิกายน 2565)
-ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (3 ธันวาคม 2565)
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (17 กุมภาพันธ์ 2565)
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (20 เมษายน 2565)
-ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (26 เมษายน 2565)
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2 พฤษภาคม 2565)
-ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (30 มิถุนายน 2565)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP   
- ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)
- ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
- ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)
- ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565