โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว ป่าช้าบ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้อง IP Camera จำนวน ๒ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยวิธีคัดเลือก (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)        
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างวัดถึงลำเหมือง บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณป่าช้าท้าวโลกา บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๐ กุมภาพันธฺ์ ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพา่ะเจาะจง (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ทางเข้าหมู่บ้านสายหลักบ้านพระบาทยั้งหวีด หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)  
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ แบบเตาเดี่ยว ป่าช้าบ้านปวงสนุก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 พฤษภาคม ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารภายในสำนักงานดับเพลิงเก่า บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านไทเขิน  บ้านต้นกอก  หมู่ที่ ๔  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจ ป่าช้าบ้านพระบาทยั้งหวีด บ้านพระบาทยั้งหวีด หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ บ้านแท่นทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๑๔ บ้านปวงสนุก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
-ประกาศเปืดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๒ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านไทเขิน บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
-ประกาศเปืดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาระบบท่อส่งน้ำประปา เพื่อเชื่อมต่อโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจ ป่าช้าบ้านพระบาทยั้งหวีด บ้านพระบาทยั้งหวีด หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕)   
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายหลัก เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ บ้านทุ่งแป้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)    
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ สิงหาคม ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Overlay) ซอย ๑๒ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ทางเข้าหมู่บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ ๓  ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้ววยแอสผัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๑ บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายหลัก บ้านพระบาทยั้งหวีด หมู่ที่ ๓  ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ เชื่อมบ้านมนันยาสิ้นสุดโครงการ บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังพร้าว  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทร  ธรรมมา บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ กันยายน ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อโคมสัญญาณไฟกระพริบโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖๐ ชุด เพื่อติดตั้งบริเวณทางแยก ทางร่วม หรือบริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓ กันยายน ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบลำขาน บ้านทุ่งแป้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ บ้านข่วงมื่น หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงทอง บ้านข่วงมื่น หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑/๑ บ้านข่วงมื่น หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการเสริมผวถนน ซอย ๓ บ้านทุ่งฟ้าบด - บ้านสันคะยอม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๓๒-๐๐๒ (๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก (OVERLAY) ซ.๙ บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนเรีต (OVERLAY) ซอย ๘ บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕) 
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านม่วงพี่น้อง กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร รวมท่อน้ำเหลี่ยม (๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ตา บ้านข่วงมื่น หมู่ที่ ๘ บ้านแท่นทอง-ข่วงมื่น ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕) 
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิงจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ทางหลวงท้องถิ่นสาย ชม.ถ.๓๒-๐๕๗ แยกชื่อมซอย ๒ บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก (Overlay) ทางหลวงท้องถิ่นสาย ชม.ถ.๓๒-๐๕๒ ซ.จันทร์ฉาย บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านลกาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกตอนกรีต (Overlay) ถนนสายหลัก บ้านข่วงมื่น หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖๕)
- ประกาศเปืดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซ.๙ บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลล้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเียงใหม่ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) 
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)  ซอย 3 เชื่อม ซอย 4 บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลา่ง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๑๑ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยหน้าโรงเรียนอมรศิริ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังวหัดเชียงใหม่ (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๑๑ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete ซอย ๒ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๒๑ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
- เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๑ ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๓ กันยายน ๒๕๖๖)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗