โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประกาศเปืดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาดำเนินการขนถ่ายพร้อมกำจัดขยะ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำเดือน'ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ เดือน (พฤศจิกายน ๒๕๖๒- กันยายน  ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)
-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
(๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๑๗ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ มกราคม ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๘ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหน้าป่าช้าบ้านพระบาทยั้งหวีด หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขุนหวาน จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ มกราคม ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทิศเหนือโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขามหลวง จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ มกราคม ๒๕๖๓)       
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกเชื่อมซอย ๒ ลงแม่น้ำขาน บ้านทุ่งแป้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังพร้าว จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ มกราคม ๒๕๖๓)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกเชื่อมซอย ๒ ลงแม่น้ำขาน ต่อจากเดิม บ้านทุ่งแป้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังพร้าว จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ มกราคม ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๓๒-๐๐๘ สายทางสำนักสงฆ์ - บ้านท้องฝาย ซอย ๒ฯ ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยอู่ อ.รุ่งเรืองยนต์ (สวนคูณผล) บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว  สุสานบ้านป่าสัก  บ้านป่าสัก  หมู่ที่ ๙  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๓ มีนาคม ๒๕๖๓)      
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารดับเพลิงเก่า บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓) 
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหอพ่อบ้าน บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓)  
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านปวงสนุก บ้านปวงสนุก หมู่ที่ ๑  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างบันไดลงแม่น้ำขาน บ้านทุ่งแป้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทิศเหนือโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านทุ่งฟ้าบด  หมู่ที่ ๕  ตำบลมะขามหลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ จำนวน ๙๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางและปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๔ สาย ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓)     
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหลักบ้านข่วงมื่น บ้านแท่นทองข่วงมื่น หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๑๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๓๒-๐๕๐ บ้านหนองแท่น ตำบลบ้านกลาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๒ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ กันยายน ๒๕๖๓)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๖ บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านไทเขิน  บ้านต้นกอก  หมู่ที่ ๔  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว สุสานบ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ สาย บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณป่าช้าท้าวโลกา บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)   
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อ คสล. บริเวณป่าช้าท้าวโลกา บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)   
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอย ๓ บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๒๒ บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยนายเกรียงไกร บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายบ้านพระเจ้าทองทิพย์-บ้านดงก้อม หมู่ที่ ๖ บ้านพระเจ้าทองทิพย์ ตำบลบ้านกลาง (ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay) จำนวน ๒ ช่วงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๙ มกราคม ๒๕๖๔)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวเสียงตามสายและปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)         
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๒ สาย บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สาย บ้านทุ่งแป้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าสักถึงถนนสาย๑๐๘ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยวิธีคัดเลือก (๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว ป่าช้าบ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)     
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางและปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๖ สาย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (๒๑ กันยายน ๒๕๖๔)   
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๓๒-๐๒๙ สายทางซอย ๑๗ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว ป่าช้าบ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้อง IP Camera จำนวน ๒ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยวิธีคัดเลือก (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)        
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างวัดถึงลำเหมือง บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณป่าช้าท้าวโลกา บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๐ กุมภาพันธฺ์ ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพา่ะเจาะจง (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ทางเข้าหมู่บ้านสายหลักบ้านพระบาทยั้งหวีด หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)  
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ แบบเตาเดี่ยว ป่าช้าบ้านปวงสนุก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 พฤษภาคม ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารภายในสำนักงานดับเพลิงเก่า บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านไทเขิน  บ้านต้นกอก  หมู่ที่ ๔  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจ ป่าช้าบ้านพระบาทยั้งหวีด บ้านพระบาทยั้งหวีด หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ บ้านแท่นทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)