โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน 4 รายการ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามตลาดเชื่อมโรงฆ่าสัตว์  บ้านทุ่งเสี้ยว  หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (4 กันยายน 2561)
-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 42 รายการ  และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ไทยเขินบ้านต้นกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 กันยายน 2561)
-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุ (หินคลุก) จำนวน 585 ลูกบาศก์เมตร  เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 กันยายน  2561)
-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (26 กันยายน 2561)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามตะกร้อ ๒ คอร์ท บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธันวาคม 2561)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ (20 ธันวาคม 2561)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล สี่แยกหลังโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาพเจาะจง (๓ มกราคม ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาป่าช้าบ้านปวงสนุก ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว  ๑๒.๐๐ เมตร บ้านปวงสนุก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง  โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง (๔  มกราคม  ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนน Overlay ทางเข้าแยกโรงพยาบาลสันป่าตอง บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ มกราคม ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย ๔ เชื่อม ซอย ๒ บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙  มกราคม  ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สี่แยกหลังโรงเรียนเทศบาล๑ บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ มกราคม ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก ซอย ๕ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นทีี่ไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ตารางเมตร บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ มกราคม ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ซอย ๔ บ้านทุ่งแป้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๑๖ บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายบ้านพระบาทยั้งหวีด ถึงคลองชลประทาน บ้านพระบาทยั้งหวีด หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๒๓ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจารจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๕ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ มีนาคม ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหน้าวัดบ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ ๖ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายซอย ๒ เชื่อมซอย ๑ บ้านแท่นทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ บ้านท้องฝาย หมู่ที่๑๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีโดยเฉพาะเจาะจง (๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าางถนนลาดยาง ซอยบ้านนายทองอินทร์  บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่โดยวิธีโดยเฉพาะเจาะจง (๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยอารามพระเจ้าสององค์ ซอย ๗ บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ทีี ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บรเิวณเชื่อมซอย ๙ บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓๒ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๒ สาย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักเชื่อมสะพานป่าสัก บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย ๑๑ บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)                      
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายข้างวัดหนองอึ่ง บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ( ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)                          
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยบ้านนายสนั่น บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)  สายป่าช้าพระเจ้าสององค์ บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)     
-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถรางบริการไม่น้อยกว่า ๒๕ ที่นั่ง  จำนวน ๑ คัน (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนน (ผิวจราจรหินคลุก) ถนนเข้านาบ้านพระบาทยั้งหวีด หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จงหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)
-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองบ้านม่วงพี่น้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย ๐๗ บ้านแท่นทอง-ข่วงมื่น หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ซอย ๘ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๖

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประกาศเปืดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาดำเนินการขนถ่ายพร้อมกำจัดขยะ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำเดือน'ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ เดือน (พฤศจิกายน ๒๕๖๒- กันยายน  ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)
-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
(๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๑๗ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ มกราคม ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๘ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหน้าป่าช้าบ้านพระบาทยั้งหวีด หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขุนหวาน จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ มกราคม ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทิศเหนือโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขามหลวง จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ มกราคม ๒๕๖๓)       
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกเชื่อมซอย ๒ ลงแม่น้ำขาน บ้านทุ่งแป้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังพร้าว จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ มกราคม ๒๕๖๓)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกเชื่อมซอย ๒ ลงแม่น้ำขาน ต่อจากเดิม บ้านทุ่งแป้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังพร้าว จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ มกราคม ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๓๒-๐๐๘ สายทางสำนักสงฆ์ - บ้านท้องฝาย ซอย ๒ฯ ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยอู่ อ.รุ่งเรืองยนต์ (สวนคูณผล) บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว  สุสานบ้านป่าสัก  บ้านป่าสัก  หมู่ที่ ๙  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๓ มีนาคม ๒๕๖๓)      
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารดับเพลิงเก่า บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓) 
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหอพ่อบ้าน บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓)  
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านปวงสนุก บ้านปวงสนุก หมู่ที่ ๑  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างบันไดลงแม่น้ำขาน บ้านทุ่งแป้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทิศเหนือโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านทุ่งฟ้าบด  หมู่ที่ ๕  ตำบลมะขามหลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ จำนวน ๙๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางและปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๔ สาย ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓)     
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหลักบ้านข่วงมื่น บ้านแท่นทองข่วงมื่น หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๑๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๓๒-๐๕๐ บ้านหนองแท่น ตำบลบ้านกลาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๒ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ กันยายน ๒๕๖๓)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๖ บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านไทเขิน  บ้านต้นกอก  หมู่ที่ ๔  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว สุสานบ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ สาย บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณป่าช้าท้าวโลกา บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)   
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อ คสล. บริเวณป่าช้าท้าวโลกา บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)   
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอย ๓ บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๒๒ บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยนายเกรียงไกร บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายบ้านพระเจ้าทองทิพย์-บ้านดงก้อม หมู่ที่ ๖ บ้านพระเจ้าทองทิพย์ ตำบลบ้านกลาง (ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay) จำนวน ๒ ช่วงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๙ มกราคม ๒๕๖๔)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวเสียงตามสายและปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)         
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๒ สาย บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สาย บ้านทุ่งแป้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าสักถึงถนนสาย๑๐๘ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยวิธีคัดเลือก (๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔)
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว ป่าช้าบ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)     
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางและปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๖ สาย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (๒๑ กันยายน ๒๕๖๔)   
-ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๓๒-๐๒๙ สายทางซอย ๑๗ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว ป่าช้าบ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้อง IP Camera จำนวน ๒ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยวิธีคัดเลือก (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)