โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

พ.ศ. 2560

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศยาลตำบลบ้านกลาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศยาลตำบลบ้านกลาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2