โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

พ.ศ.2563

รายงาน รับ-จ่าย เงินและงบทดลองรายเดือน
-ตุลาคม 2562
-พฤศจิกายน 2562
-ธันวาคม 2562
-มกราคม 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
-ไตรมาสแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน
-งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเิงน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2563


สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460