โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

พ.ศ. 2561

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด 2 , ผด 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ครั้งที่ 1
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ครั้งที่ 2
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ครั้งที่ 3
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ครั้งที่ 4
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 1)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 2)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไดรมาสที่ 3

เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561


ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิสาหกิจชุมชน,ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอทอปเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางป่าช้าบ้านต้นแหนหลวง-บ้านป่าสัก  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าวังพร้าว  จำนวน  1  สาย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร้านอาหารปักษ์ใต้ บ้านหนองแท่น หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศทำสัญญาซื้อขายรถบรรทุก แบบเทกระบะท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง (27 มิ.ย. 2561) 


ประกาศทำสัญญาจ้างปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นอาคาร คสล. ขนาดกว้าง ๘.๓๐ เมตร ยาว ๑๕.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2561)
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460