โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

พ.ศ. 2561

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด 2 , ผด 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ครั้งที่ 1
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ครั้งที่ 2
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ครั้งที่ 3
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ครั้งที่ 4
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) เพิ่มเติ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 1)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 2)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไดรมาสที่ 3
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4

เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิสาหกิจชุมชน,ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอทอปเทศบาลตำบลบ้านกลาง
ตรวจรับโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด๖ ล้อ ๖ ตัน จำนวน ๑ คัน
ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลบ้านกลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางป่าช้าบ้านต้นแหนหลวง-บ้านป่าสัก  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าวังพร้าว  จำนวน  1  สาย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร้านอาหารปักษ์ใต้ บ้านหนองแท่น หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริทมเหล็ก จำนวน 2 สาย บ้านป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุง ประเภทถนน จำนวน 8 สาย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ  เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปรายงานผลและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ประกาศทำสัญญาซื้อขายรถบรรทุก แบบเทกระบะท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง (27 มิ.ย. 2561) 


ประกาศทำสัญญาจ้างปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นอาคาร คสล. ขนาดกว้าง ๘.๓๐ เมตร ยาว ๑๕.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2561)