โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

พ.ศ. 2561

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด 2 , ผด 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (จัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (จัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
 


ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิสาหกิจชุมชน,ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอทอปเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางป่าช้าบ้านต้นแหนหลวง-บ้านป่าสัก  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าวังพร้าว  จำนวน  1  สาย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร้านอาหารปักษ์ใต้ บ้านหนองแท่น หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460