โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

ายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460