โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

พ.ศ. 2567


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง ที่ 140/2566
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

การกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี พ.ศ 2567
- การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ของเทศบาล
ตำบลบ้านกลาง ประจำปี พ.ศ. 2567


คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง ที่ 141/2566
- คำสั่งแต่งตั้งให้ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง มีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษารถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 
แผนการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เทศบาลตำบลบ้านกลาง
- ประกาศแผนซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เทศบาลตำบลบ้านกลางประจำปีงบประมาณ 2567

ผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ.2567
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำเดือนตุลาคม 2566
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำเดือนธันวาคม 2566
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำเดือนมกราคม 2567
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำเดือนมีนาคม 2567
- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำเดือนเมษายน 2567

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GPประจำปีงบประมาณ 2567
- ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566)
- ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

การจัดซื้อจัดจ้าง
- รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ. 2567
- ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ. 2567
- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566