โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

พ.ศ. 2562


รายงานทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายงานทรัพย์สินของเทศตำบลบ้านกลาง ที่รับเพิ่ม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562

รายงานสรุปผู้ชนะการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส

ประกาศสรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
ประกาศสรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ประกาศสรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)

ประกาศสรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓)
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 ธันวาคม 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (21 มีนาคม 2562)
ประกาศยกเลิกเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 มีนาคม 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25 มีนาคม 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662 (5  มิถุนายน 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 กรกฎาคม 2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10 กรกฎาคม 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 สิงหาคม 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (20 สิงหาคม 2562)


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561)
รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562)
รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562)
รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) (1 กรกฎาคม 2562)