โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ข่าวกิจกรรม

งานสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง

รายงานการดำเนินการสำรวจ และแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563

รายละเอียด