โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ข่าวกิจกรรม

โครงการชุมชนน่าอยู่-ภูมิทัศน์สะอาดตา บ้านหนองแท่น

วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมดำเนินโครงการชุมชนน่าอยู่-ภูมิทัศน์สะอาดตา บ้านหนองแท่น หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง

รายละเอียด
โครงการเทศาบาลเคลื่อนที่ ร่วมกับ โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(F

วันที่ ๑๘-๑๙ มิ.ย.๒๕๖๕  เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนินโครงการเทศาบาลเคลื่อนที่ ร่วมกับ โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(F

รายละเอียด