โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เว็บบอร์ด


เว็บบอร์ด > แจ้งเรื่องการชำระภาษี
<span tahoma, serif; font-size: 14px;">นายศราวุธ หวานเสียง ได้โอนเงินชำระค่าภาษีเข้าบัญชีเทศบาลตำบลบ้านกลาง วันที่7 กันยายน 2562จำนวนเงิน 181 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งใบเสร็จรับเงินมาให้ด้วยครับ</span>
ชื่อ-นามสกุล : ศราวุธ หวานเสียง อีเมล : วันที่ 28 ต.ค. 2562
   
เล่นเกมส์สนุก&nbsp; โชคดีพร้อมรับเงิน สนใจสมัครเข้ามา&nbsp;<a href="https://bit.ly/39FFSv3" inherit; line-height: inherit; color: rgb(2, 54, 185); text-decoration-line: none; cursor: pointer; font-family: " target="_blank">https://bit.ly/39FFSv3</a>
ชื่อ-นามสกุล : มิน อีเมล : [email protected] วันที่ 5 เม.ย. 2563
IP : 162.158.167.114  
ขอบคุณครับ เทศบาลจะส่งใบเสร็จไปให้ ต่อไป
ชื่อ-นามสกุล : เทศบาลตำบลบ้านกลาง อีเมล : วันที่ 29 ต.ค. 2562
IP : 172.68.106.96  
เทศบาลจะส่งใบเสร็จไปให้ ต่อไป
ชื่อ-นามสกุล : เทศบาลตำบลบ้านกลาง อีเมล : วันที่ 29 ต.ค. 2562
IP : 172.68.106.96  
โพสต์ตอบ

รายละเอียด

อีเมล
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ