โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เว็บบอร์ด


เว็บบอร์ด > แจ้งเรื่องการชำระภาษี
<span tahoma, serif; font-size: 14px;">นายศราวุธ หวานเสียง ได้โอนเงินชำระค่าภาษีเข้าบัญชีเทศบาลตำบลบ้านกลาง วันที่7 กันยายน 2562จำนวนเงิน 181 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งใบเสร็จรับเงินมาให้ด้วยครับ</span>
ชื่อ-นามสกุล : ศราวุธ หวานเสียง อีเมล : วันที่ 29 ต.ค. 2562
   
โพสต์ตอบ

รายละเอียด

อีเมล
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ