โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

1. การแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563
2. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563 โดยไม่มีค่าปรับและเงินเพิ่ม
3. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้
- งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563
- งวดที่สอง ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
- งวดที่สาม ชำระภายในเดือนธันวาคม 2563
4. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
5. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563