โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เว็บบอร์ด


เว็บบอร์ด > แจ้งเรื่องการชำระภาษี
นางชุติกาญจน์ ดวงใจได้โอนเงินชำระค่าภาษีเข้าบัญชีเทศบาลตำบลบ้านกลาง วันที่28 ก.ย. 61 จำนวนเงิน 67 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งใบเสร็จรับเงินมาให้ด้วย
ชื่อ-นามสกุล : ชุติกาญจน์ ดวงใจ อีเมล : วันที่ 25 มิ.ย. 2562
   
<span tahoma, serif; font-size: 14px;">ขอบคุณครับ เทศบาลจะส่งใบเสร็จไปให้ต่อไป</span>
ชื่อ-นามสกุล : เทศบาลตำบลบ้านกลาง อีเมล : วันที่ 26 มิ.ย. 2562
IP : 172.68.106.108  
โพสต์ตอบ

รายละเอียด

อีเมล
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ