โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เว็บบอร์ด


เว็บบอร์ด > แจ้งเรื่องการชำระภาษี
นายธีระศักดิ์ ไพโรจน์สถาพร ได้โอนเงินชำระค่าภาษีเข้าบัญชีเทศบาลตำบลบ้านกลาง วันที่28 ส.ค. 61 จำนวนเงิน 10,096 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งใบเสร็จรับเงินมาให้ด้วย
ชื่อ-นามสกุล : จีระศักดิ์ โรจน์สถาพร อีเมล : วันที่ 25 มิ.ย. 2562
   
ขอบคุณครับ เทศบาลจะส่งใบเสร็จไปให้ต่อไป
ชื่อ-นามสกุล : เทศบาลตำบลบ้านกลาง อีเมล : วันที่ 26 มิ.ย. 2562
IP : 172.68.106.108  
โพสต์ตอบ

รายละเอียด

อีเมล
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ