โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Back to Webboard


เว็บบอร์ด > แจ้งเรื่องการชำระภาษี
แจ้งเรื่องการชำระภาษี
นายธีระศักดิ์ ไพโรจน์สถาพร ได้โอนเงินชำระค่าภาษีเข้าบัญชีเทศบาลตำบลบ้านกลาง วันที่28 ส.ค. 61 จำนวนเงิน 10,096 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งใบเสร็จรับเงินมาให้ด้วย
Name : จีระศักดิ์ โรจน์สถาพร E-mail : Day 2019-06-26
    IP : 172.68.234.18
ขอบคุณครับ เทศบาลจะส่งใบเสร็จไปให้ต่อไป
Name : เทศบาลตำบลบ้านกลาง E-mail : Day 2019-06-26
    IP : 172.68.106.108
โพสต์ตอบ
รายละเอียด
E-mail
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460