โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ผู้สนใจตรวจการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหอพ่อบ้าน บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/ckfinder/userfiles/files/ปี 2563 งานพัสดุ/ผู้สนใจตรวจดำเนินการ ก่อสร้างถนนคสล_ ซอยหอพ่อบ้าน.pdf