โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ประสงค์หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 13 รายการ โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคา

/ckfinder/userfiles/files/ปี 2563 งานพัสดุ/ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ.pdf