โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยอู่ อ.รุ่งเรืองยนต์ (สวนคูณผล) บ้านหนองแท่น หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/ckfinder/userfiles/files/ปี 2563 งานพัสดุ/ประกาศปรับปรุงผิวจราจร ซอยอู่ อ_รุ่งเรืองยนต์ บ้านหนองแท่น.pdf