โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ผู้สนใจตรวจการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก (Overlay) ซอย 17 บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง จำนวน 1 สาย

/ckfinder/userfiles/files/ปี 2563 งานพัสดุ/ประกาศสนใจตรวจดูงาน ซอย 17 บ้านทุ่งเสี้ยว.pdf