โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

จัดกิจกรรมวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนสูงวัย ใจหวาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมทำบุญโรงทาน งานพระราชเพลิงศพ พระครูสุภัทรมงคล(ครูบาเมือง สุภัทโท) วัดต้นกอก

วันที่12  กุมภาพันธ์  2563