โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 8 บ้านป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลาง จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/ckfinder/userfiles/files/ปี 2563 งานพัสดุ/ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 6-2563.pdf