โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประชาสัมพันธ์ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อ  งวดเดือน กุมภาพันธ์  2563
สายเหนือ  วันที่  7 กุมภาพันธ์  2563
1. บ้านพระเจ้าทองทิพย์               เวลา.    08.45-09.30  น.    สถานที่    วัดพระเจ้าทองทิพย์     
2. บ้านพระเจ้าสององค์                เวลา.    09.30-10.20  น.    สถานที่    วัดพระเจ้าสององค์ 
3. บ้านม่วงพี่น้อง                        เวลา.   10.20-11.00   น.    สถานที่    ศาลาเอนกประสงค์ประปาบ้านม่วงพี่น้อง     
4. บ้านพระบาทยั้งหวีด                 เวลา.   11.00-11.30   น.    สถานที่    ศาลาเอนกประสงค์บ้านพระบาท  
5. บ้านแท่นทอง                         เวลา.   13.00-13.30   น.    สถานที่    ศาลาเอนกประสงค์บ้านแท่นทอง     
6. บ้านข่วงมื่น                            เวลา.   13.30-14.00   น.    สถานที่    ศาลพ่อบ้านบ้านข่วงมื่น   
7. บ้านทุ่งฟ้าบด                         เวลา.   14.00-14.30   น.    สถานที่    ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งฟ้าบด 
8. บ้านหนองแท่น                       เวลา.   14.30-15.00   น.    สถานที่    วัดแสงสว่าง

สายใต้  วันที่   7  กุมภาพันธ์  2563

1. บ้านต้นกอก                            เวลา    08.45-09.15  น.      สถานที่    ศาลาวัดต้นกอก
2. บ้านทุ่งหลุก                            เวลา    09.20-10.00  น.      สถานที่   โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก
3. บ้านทุ่งแป้ง                            เวลา    10.00-10.45  น.      สถานที่    วัดทุ่งแป้ง
4. บ้านต้นแหนหลวง                    เวลา    10.45-11.15  น.      สถานที่    โรงเรียนบ้านต้นแหนหลวง
5.บ้านป่าสัก                               เวลา    11.15-11.45  น.      สถานที่    วัดป่าสัก
6. บ้านทุ่งเสี้ยว                           เวลา    12.40-13.40  น.      สถานที่    วัดทุ่งเสี้ยว
7. บ้านท้องฝาย                          เวลา    13.40-14.20  น.      สถานที่    โรงเรียนท้องฝาย
8.  บ้านปวงสนุก                         เวลา    14.20-14.40  น.      สถานที่    โรงเรียนปวงสนุก